Gwarancja i warunki gwarancji

Termin gwarancji liczony jest od dnia dostawy i dla regałów, systemów magazynowych zgodnie z dodatkowymi warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej – wynosi 12 miesięcy.

 1. Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie, z wyjątkiem, czynności obsługi codziennej, czynności niestanowiących napraw gwarancyjnych takich jak przeglądy konserwacyjne, regulacje, zmiany parametrów.
 2. Podstawą roszczeń gwarancyjnych Kupującego jest oryginalna faktura. Uznanie, iż wada objęta jest gwarancją możliwe jest tylko na podstawie raportu serwisowego wystawionego przez technika magazimm lub zleconego przez magazimm, tym samym, brak współdziałania kupującego w zakresie umożliwienia technikowi wykonania swoich czynności serwisowych, równoznaczne jest ze zrzeczeniem się swoich uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji przez Kupującego.
 3. Gwarancją objęte są tylko towary (w tym części, tylko jeżeli zostały dostarczone i zamontowane przez magazimm) z aktualnym gwarancyjnym przeglądem konserwacyjnym wykonanym wyłącznie przez serwis magazimm eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przeznaczeniem, instrukcją obsługi i warunkami gwarancji oraz zainstalowane zgodnie z normami technicznymi.
 4. Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte m. in.:
  • usterki i wady wynikające z używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. przeciążenie, nadmierna eksploatacja, niewłaściwa powierzchnia pracy wózka,
  niekorzystne warunki pogodowe np. deszcz, śnieg, grad, agresywne środowisko pracy) lub wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub obowiązujących przepisów prawa;
  • usterki i wady wynikające z lekkomyślności, niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku konserwacji lub niewłaściwe wykonywanej konserwacji,
  użycia niewłaściwego sprzętu, braku bieżącej obsługi;
  • usterki i wady wynikające z błędnego montażu, wadliwej instalacji lub rozruchu wykonanych przez Kupującego lub osoby trzecie;
  • wszelkie usterki i wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych (np. przez zalanie, pożar, kradzież, wandalizm);
 5. Ponadto wszelkie naprawy, przeglądy konserwacyjne, udoskonalenia i inne zmiany dokonane w towarze zakupionym w magazimm przeprowadzone przez Kupującego lub osoby trzecie bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z magazimm nie są objęte gwarancją i wyłączają w całości uprawnienia Kupującego wynikające z tytułu gwarancji.
 6. Pod rygorem utraty gwarancji obowiązkiem Kupującego jest przestrzeganie terminów obowiązkowych, odpłatnych przeglądów konserwacyjnych towarów dostarczonych przez magazimm zgodnie z harmonogramem: regały i systemy magazynowe – pierwszy przegląd w ciągu 12 miesięcy od daty dostawy, kolejne nie rzadziej, niż co 12 miesięcy.
 7. Kupujący jest obowiązany zbadać dostarczone towary, w tym ich zgodność z zamówieniem lub umową, w chwili ich wydania. Wady widoczne i oczywiste Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej w trakcie czynności zdawczo-odbiorczych, a wady ukryte – niezwłocznie po ich wykryciu. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego wygasają.
 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu opisanej gwarancji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez magazimm lub – w przypadku, gdy według wyboru magazimm, wady towaru mają zostać usunięte u Kupującego – w terminie 14 od dnia skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku, gdy usunięcie wady we wskazanym terminie przekracza możliwości serwisowe magazimm, Strony wyznaczą inny wydłużony termin usunięcia wady, uwzględniając aktualne możliwości handlowe i serwisowe magazimm.
 9. Części zamówionego towaru, których wadliwość w momencie przejścia ryzyka na Kupującego została udowodniona, będą nieodpłatnie naprawione albo powtórnie dostarczone w stanie wolnym od wad. Własność części wymienianej w trybie naprawy gwarancyjnej przechodzi na magazimm z momentem odłączenia. Kupujący winien umożliwić magazimm wykonanie napraw gwarancyjnych w stosownym czasie.
 10. Kupujący jest uprawniony do żądania obniżenia uzgodnionej ceny zakupu lub wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli towar był już naprawiany trzykrotnie, a wada dotyczy tego samego elementu, jest istotna i nie można jej usunąć.
 11. Jeżeli pomimo wykrycia wady lub usterki towar jest nadal użytkowany, magazimm odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną.
 12. Kupującemu nie przysługują żadne dalsze roszczenia odszkodowawcze, zwłaszcza roszczenia o zwrot kosztów, związanych z dochodzeniem praw wynikających z tytułu gwarancji oraz roszczenia o odszkodowanie, w szczególności za szkody pośrednie i następcze, które nie stanowią normalnych następstw działania lub zaniechania magazimm z których szkoda wynikła.
 13. Magazimm zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.
 14. Wyłączona jest odpowiedzialność magazimm z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

Zadzwoń / Call / Kontakte