Ogólne warunki zakupu

Definicje:

„Magazimm” – Magazimm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ul. Potoki 21B, 36-020 Tyczyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968948 , REGON: 521878647, NIP: 8133878059
„Klient” – podmiot zawierający z Magazimm jako nabywca umowę sprzedaży regałów lub systemów magazynowych.„Towar” – wszelkie oferowane przez Magazimm usługi, produkty i urządzenia, w szczególności regały i systemy magazynowe, wyposażenie magazynowe, wózki automatyczne, a także elementy urządzeń, podzespoły, a także części zamienne do nich.
„Umowa” – oznacza każdą umowę zawieraną przez Magazimm z Klientami, w szczególności umowę sprzedaży oraz umowę o świadczenie usług niezależnie od formy jej zawarcia (umowa albo zamówienie z akceptacją oferty).
„Siła Wyższa” – oznacza w szczególności wojnę, zamieszki, zamach stanu, pandemię, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozję, powódź, strajk, lokaut, spory pracownicze, istotną awarię i inne działania lub umyślne zaniechanie działania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz władze innych krajów, w tym administrację
rządową i samorządową, które uniemożliwią danej Stronie wykonanie jego zobowiązań.
„OWZ”– oznacza Ogólne Warunki Zakupu.§ 1

Zakres obowiązywania

 1. OWZ określają warunki sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług obowiązujące pomiędzy Magazimm i Klientem w zakresie nieuregulowanym odmiennie w ofercie lub Umowie. OWZ stanowią integralną część Oferty lub Umowy.
 2. Wzorce umowne Klienta, w tym ogólne warunki zakupów Klienta, mogą mieć zastosowanie jedynie w przypadku zaakceptowania ich przez Magazimm w formie pisemnej.
 3. OWZ obowiązują wobec wszelkich podmiotów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego.
 4. Obowiązujące OWZ są dostępne na stronie internetowej Magazimm www.magazimm.com
 5. OWZ uważa się za doręczone Klientowi w przypadku powołania się w ofercie, Umowie, potwierdzeniu zamówienia na niniejsze OWZ wraz ze wskazaniem strony www Magazimm, na której dostępna jest ich treść. Akceptacja oferty przedstawionej przez Magazimm lub złożenie zamówienia do Magazimm jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWZ.
§ 2

Umowa

 1. Sprzedaż towarów i usług jest realizowana w oparciu o umowę lub pisemne zamówienie z powołaniem na ofertę lub umowę (Umowa).
 2.  Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach Magazimm nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu w katalogach, folderach, ulotkach i reklamach Magazimm a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.
 3. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą jej podpisania (zgodnie z zasadami reprezentacji) przez obie strony lub gdy strony nie zawierały umowy z chwilą potwierdzenia przez Magazimm przyjęcia ważnego zamówienia do realizacji, chyba że zastrzeżono inaczej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić w formie pisemnej lub wiadomości e-mail.
 4. Magazimm ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia z uzasadnionych przyczyn, których niezwłocznie informuje Klienta.
 5. Magazimm ma prawo wykonywać Umowę poprzez podwykonawców.
 6. Klient ponosi koszty: wszelkich dodatkowych prac, części (materiałów) i modyfikacji, transportów, opóźnień i przestojów spowodowanych:
  a) dokonaną przez Klienta po zawarciu Umowy zmianą warunków Umowy (terminów, parametrów Towaru);
  b) niewłaściwym przygotowaniem posadzki lub niezapewnieniem pozostałych warunków montażu zgodnych z Umową;
  c) ujawnionymi w toku prac montażowych różnicami wymiarów z natury względem wymiarów wskazanych w projekcie;
  d) brakiem możliwości terminowej dostawy Towaru, rozpoczęcia montażu lub nieprzerwanego prowadzenia prac montażowych z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 7. Na koszty te składają się w szczególności: koszty dodatkowych materiałów, koszty przestoju ekip montażowych (po 500 zł netto za każdego oddelegowanego pracownika za każdy dzień przestoju), koszty zapewnienia ekipy montażowej w innym terminie, koszty obsługi logistycznej magazynowanych elementów (rozładunek, składowanie, załadunek, transport) oraz koszty dodatkowych dojazdów ekip montażowych
 8. Dodatkowe koszty zostaną rozliczone osobną fakturą wystawioną przez Magazimm.

§ 3

Terminy realizacji, warunki dostawy, odbiory

 1. Termin realizacji jest wskazany w Umowie i jest liczony od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki termin dostawy liczy się od daty jej wpłaty.
 2. Magazimm nie odpowiada za opóźnienia w realizacji Umowy powstałe z przyczyn niezależnych od Magazimm.
 3. W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować opóźnienie w dostawie, Magazimm niezwłocznie zawiadomi o tym pisemnie Klienta z podaniem nowego terminu dostawy Towarów. Przekroczenie terminu dostawy nie większe niż 4 tygodnie nie może powodować odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z tytułu przekroczenia terminu dostaw w tym zakresie.
 4. Dostawa elementów Towaru jest potwierdzona protokołem lub listem przewozowym. Bezpodstawna odmowa podpisania protokołu dostawy upoważnia Magazimm do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru lub jego elementów przechodzi na klienta z chwilą podpisania protokołu lub listu przewozowego.
 5.  Transport Towaru odbywa się na koszt Magazimm, w tym celu Klient ma obowiązek zapewnić utwardzoną drogę zapewniającą możliwość transportu Towaru do magazynu Klienta.
 6. Rozładunek Towaru odbywa się na koszt i ryzyko Klienta, w tym celu Klient zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do dokonania rozładunku Towaru, a w szczególności wózek widłowy.
 7. Klient ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego Towaru w obecności przewoźnika, a w przypadku uwag, uszkodzeń transportowych lub braków sporządzić w obecności przewoźnika protokół niezgodności i powiadomić Magazimm.
 8. Zakończenie prac zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu końcowego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia prac. W przypadku bezpodstawnego niestawienia się Klienta na termin odbioru oraz wyznaczenia terminu dodatkowego Magazimm ma prawo dokonać jednostronnego odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub braków zostaną one zapisane w protokole wraz z uzgodnionym terminem ich usunięcia przez Magazimm. Klient nie ma prawa odmowy podpisania protokołu, jeżeli wady są nieistotne (lub dotyczą kilku elementów) i Towar nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Przystąpienie do użytkowania Towarów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, w szczególności składowanie na nich towarów Klienta, jest równoznaczne z odbiorem bez zastrzeżeń.
 9. Klient jest zobowiązany zastrzec w protokole odbioru końcowego wszelkie uwagi co do Towaru pod rygorem utraty roszczeń wobec Magazimm.
 10. Magazimm ma prawo do realizowania Umowy partiami i do fakturowania częściowego, chyba że jest to sprzeczne z warunkami Umowy lub specyfiką danej realizacji.
 11. W przypadku konieczności zmiany terminu prac montażowych z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na dostępność ekip montażowych, termin realizacji Umowy może się przesunąć o czas dłuższy niż okres występowania przeszkody w prowadzeniu prac.

§ 4

Warunki montażu

 1. Jeżeli w Umowie nie zastrzeżono inaczej Klient ma obowiązek na własny koszt i nieodpłatnie dla Magazimm zapewnić na terenie obiektu magazynowego, w którym prowadzone są prace:
  • podnośniki, wózki widłowe, platformy konieczne do rozładunku lub montażu wraz ładowaniem lub paliwem;
  • zadaszone i zamknięte (zapewniające ochronę przed kradzieżą) pomieszczenie dla przechowywania dostarczonych elementów Towaru do czasu ich montażu, położone w strefie montażu lub bezpośredniej bliskości z zapewnieniem swobodnej drogi transportowej do strefy;
  • swobodny, całodobowy dostęp dla ekipy montażowej do strefy montażu Towaru oraz nieprzerwaną możliwość prowadzenia prac montażowych;
  • dostęp do energii elektrycznej o napięciu 230 V 50 Hz, bieżącej wody;
  • odpowiednie oświetlenie miejsca składowania elementów Towaru i miejsca montażu, właściwe
  dla prowadzenia prac montażowych;
  • możliwość prowadzenia prac w dodatniej temperaturze, w szczególności powyższej 10 ºC,
  • dostęp dla ekipy montażowej do urządzeń sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego;
  • kontener na odpady.
 2. Klient zobowiązany jest przekazać Magazimm strefę montażu wyłączoną z normalnego użytkowania, wolną od innych prac (innych ekip budowalno-montażowych) oraz pustą (brak towarów, maszyn i innych przedmiotów utrudniających prace w obrębie strefy).
 3. Jeżeli Klient segreguje odpady lub posiada wewnętrzy system zarządzania odpadami jest zobowiązany poinformować o tym Magazimm z wyprzedzeniem.
 4. Klient ma obowiązek współpracować ze Magazimm przy realizacji Umowy, w szczególności udzielać bez zbędnej zwłoki niezbędnych wyjaśnień lub informacji.
 5. Klient ma obowiązek zapewnić, aby podłoże w obiekcie magazynowym, na którym będą montowane regały:
  • było suche, odpowiednio wytrzymałe i gotowe do obciążenia systemami regałowymi (jakość wystarczająca do przenoszenia obciążeń od systemu regałowego);
  • w wierzchniej warstwie posadzki (150 mm) nie posiadało zbrojenia o średnicy powyżej 6 mm, przewodów i rur i zapewniało możliwość kotwienia ram regałów na głębokość do 150 mm;
  • zostało wykończone zgodne z normą DIN18202, tabela3 linia3 (wykończenie posadzki), przy jednoczesnej maksymalnej tolerancji +/-5 mm na 2m długości i maksymalnie 15 mm na całej powierzchni hali.
 6. Magazimm nie odpowiada za:
  • ewentualne zniszczenia (pęknięcia) posadzki wynikające z wykonywania nawierceń pod kotwy, wynikające z naprężeń wewnętrznych posadzki;
  • jakiekolwiek szkody spowodowane przez zakotwienia w obrębie instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych lub innych, chyba że Klient informował Magazimm pisemnie o miejscach przebiegu takich instalacji;
  • wszelkie szkody powstałe z uwagi na niespełnienie przez posadzkę (podłoże) wymagań określonych w § 4 pkt. 5 OWZ.
 7. W razie uzasadnionych wątpliwości do spełnienia przez posadzkę warunków określonych w §4 pkt. 5 OWZ, innych warunków montażu wskazanych w § 4 lub możliwości bezpiecznego prowadzenia prac Magazimm ma prawo wstrzymać się zrealizacją Umowy oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta lub obecnego kierownika budowy. Taka sytuacja będzie traktowana jako przestój z winy Klienta.

§ 5

Warunki płatności, cenniki i faktury

 1. Wszelkie ceny podane w Umowach i ofertach są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 2. Ceny wskazane są w walucie PLN lub EURO. Waluta płatności jest wskazana w Umowie. Jeżeli cena wyrażona jest w walucie EURO to jest ona płatna w złotych polskich w równowartości kwoty wskazanej w walucie euro, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystawienie przez Magazimm faktury VAT, chyba że strony wyraźnie zastrzegły inaczej.
 3. Cena jest płatna przelewem na rachunek bankowy Magazimm wskazany na fakturze.
 4. Magazimm zastrzega sobie prawo zabezpieczenia wykonania Umowy przez Klienta poprzez zażądanie częściowej lub całkowitej płatności z góry (przed dostawą Towaru) lub do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, które nie zostały jeszcze wykonane, do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny, jeżeli otrzyma od wywiadowni gospodarczej niekorzystne informacje na temat Klienta lub Klient zalega wobec Magazimm z płatnościami z innych tytułów.
 5. Uiszczona przez Klienta zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że Umowa nie może zostać zrealizowana z winy Magazimm.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności na rzecz Magazimm w ustalonym terminie.
 7. Terminy płatności określa Umowa, w przypadku braku umownych ustaleń termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia przez Magazimm faktury.
 8. Klient poprzez zawarcie ze Magazimm Umowy (złożenie zamówienia) i akceptację niniejszych OWZ upoważnia Magazimm do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.
 9. Klient odpowiada za terminowe zorganizowanie finansowania przedmiotu Umowy, wybór podmiotu finansującego, koszt i ryzyko zawarcia Umowy obciążają Klienta. W przypadku finansowania przedmiotu Umowy przez firmę leasingową, zamówienie firmy leasingowej wraz z upoważnieniem do odbioru Towaru oraz innymi niezbędnymi dokumentami, musi wpłynąć do Magazimm najpóźniej na 30 dni przed dniem planowanej dostawy Towaru. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, Magazimm ma prawo dostarczyć Towar Klientowi i wystawić mu fakturę VAT.

§ 6

Zastrzeżenie własności

1. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej przeniesienie własności sprzedanych Towarów na Klienta następuje z chwilą dokonania całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za Towar na rzecz Magazimm, stosownie do warunków Umowy.
2. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży własność Towaru przysługuje wyłącznie Magazimm. Klient nie ma prawa zbyć, darować ani obciążyć Towaru zastawem lub prawami osób trzecich dopóki Towar stanowi własność Magazimm chyba że Magazimm wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Do dnia dokonania skutecznej zapłaty ceny sprzedaży Klient jest zobowiązany do:
a. dołożenia najwyższej staranności podczas transportu, składowania i użytkowania zakupionych Towarów w celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń, pogorszenia lub utraty Towarów;
b. z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego oznaczenia Towarów jako własności Magazimm oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Magazimm.
4. W razie opóźnienia w zapłacie ceny sprzedaży Magazimm może żądać zwrotu Towarów we wskazanym przez siebie terminie oraz dochodzić stosowanego odszkodowania.

§ 7

Opóźnienia, nienależyte wykonanie Umowy i prawo odstąpienia

 1. Jeżeli w terminie 3 dni od daty poinformowania Klienta o terminie dostawy elementów Towaru Magazimm nie może przystąpić do montażu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności nie zapewnienia warunków montażu wskazanych w § 4 OWZ, Towar zostanie pozostawiony na koszt i ryzyko Klienta w magazynie Klienta.
 2. Jeżeli w terminie wskazanym w Umowie dostawa Towaru do magazynu Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta nie jest możliwa Klient ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Magazimm z wyprzedzeniem i ustalić miejsce składowania elementów do czasu montażu. Jeżeli w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez
  Magazimm gotowości do dostawy strony nie zawrą takiego porozumienia Magazimm ma prawo na koszt i niebezpieczeństwo Klienta: oddać elementy Towaru na przechowanie lub składować je we własnym magazynie (koszt składowania 10,00 zł netto/100 kg za każdy dzień magazynowania oraz koszty przeładunkowe w tej samej wysokości).
 3. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia montażu lub dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta (§ 7 pkt. 1 i 2 OWZ) Magazimm według swojego wyboru jest uprawniony do wystawienia faktury z 7-dniowym terminem płatności na pozostałą do zapłaty resztę ceny sprzedaży, a Klient zobowiązany jest do jej uiszczenia.
 4. W przypadku opóźnienia możliwości rozpoczęcia montażu lub dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta trwającego dłużej niż 30 dni (§ 7 pkt. 1 i 2 OWZ) Magazimm jest uprawniony, po pisemnym wezwaniu Klienta do prawidłowej realizacji Umowy z wyznaczeniem dodatkowego, 7-dniowego terminu, do odstąpienia od Umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 40% ceny netto. Odstąpienie nie jest możliwe, jeżeli Klient uiścił całą cenę sprzedaży zgodnie z § 7 pkt. 3 OWZ)
 5. W przypadku braku wpłaty umówionej zaliczki Magazimm ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do jej uiszczenia.

§ 8

Gwarancja jakości i rękojmia

 1. Magazimm udziela Klientom gwarancji co do jakości sprzedanych Towarów. Okres gwarancji jest wskazany w Umowie i liczy się od dnia sporządzenia protokołu odbioru.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Magazimm zapewnia sprawne działanie Towarów w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z załączoną do Towarów instrukcją obsługi.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.
 5. W ramach gwarancji w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wady Towaru objętej gwarancją Magazimm naprawi Towar lub jego część, a w przypadku braku możliwości naprawy dostarczy Towar lub jego część wolną od wad.
 6. Koszty napraw gwarancyjnych, w tym także koszt dojazdów oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Klienta. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają własnością Magazimm.
 7. Magazimm przystąpi do zdiagnozowania i usunięcia stwierdzonej wady w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonanego zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana u Klienta, chyba że z uwagi na charakter wady istnieje konieczność naprawy poza magazynem Klienta. Jeżeli konieczne jest zamówienie części w fabryce usunięcie wady może potrwać do 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 8. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Klient nie mógł z niej korzystać. Artykuł 581 §1 Kodeksu Cywilnego nie obowiązuje.
 9. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez Magazimm lub wskazany przez Magazimm podmiot.
 10. Każdą wadę należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie Magazimm. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszej gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.
 11. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  • nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji Towaru;
  • niedokonania corocznego przeglądu okresowego Towaru (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne);
  • wykonania obsługi serwisowej Towarów, napraw, przeglądów okresowych przez inny podmiot niż Magazimm lub wskazany przez Magazimm;
  • niezgłoszenia wady w terminie i w sposób wskazany w § 8 pkt. 10 OWZ,
  • dokonywania modyfikacji produktu, w tym montażu dodatkowych elementów, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Magazimm.
 12. Magazimm nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Klienta, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad Towaru, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.
 13. Nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, czyszczenie, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania Towaru.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  • naturalnego zużycia części eksploatacyjnych, drobnych uszkodzeń powłoki niemających wpływu na wytrzymałość i właściwości eksploatacyjne Towarów, zarysowań powstałych w trakcie użytkowania;
  • wad i uszkodzeń powstałych w skutek wypadku, przewrócenia, przeładunku, oddziaływania sił przyrody (np. ognia, gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych itp.) lub dalszego używania uszkodzonych Towarów;
  • wad i uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej eksploatacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji, dokonania zmiany pierwotnej formy lub funkcji produktu określonej w załączonej do produktu instrukcji obsługi lub spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru.
 15. Magazimm ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, gdy Klient zalega w stosunku do Magazimm z wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Klientowi towary lub świadczone na jego rzecz przez Magazimm usługi. W przypadku, którym mowa w niniejszym punkcie, Magazimm może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu gwarancji.
 16. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Klient, który nabył produkt bezpośrednio od Magazimm. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.
 17. Odpowiedzialność Magazimm z tytułu rękojmi za wady Towarów zostaje wyłączona.

§ 9

Siła wyższa

 1. Strony nie ponoszą wobec siebie żadnej odpowiedzialności za szkody, straty, kary lub inne zobowiązania, które mogą wyniknąć jako bezpośredni skutek tego, że dana Strona nie mogła wykonać lub wykonała z opóźnieniem swoje zobowiązania wynikające z Umowy z powodu zaistnienia Siły Wyższej.

§ 10

Ochrona danych osobowych oraz poufność

 1. Strony zobowiązują się traktować poufnie uzyskane przy negocjacjach oraz wykonywaniu Umowy informacje o działalności drugiej strony, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że informacje nie mają charakteru poufnego lub przepisy prawa wymagają ich ujawnienia lub ujawnienie ich jest niezbędne do wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Strony zobowiązują się przetwarzać oraz chronić dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy oraz pozostałych danych osobowych udostępnionych w ramach jej wykonywania jest Magazimm. Pełna informacja o przetwarzaniu danych, przysługujących uprawnieniach oraz dane kontaktowe znajdują się pod adresem: www.magazimm.com

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Klienta (cesja zobowiązań umownych) wobec Magazimm, wynikających z Umowy wymaga zgody wyrażonej przez Magazimm w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, w tym roszczeń z gwarancji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Magazimm.
 3. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie lub niniejszych OWZ nie powoduje utraty przez Magazimm prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 4. Wszystkie zawiadomienia i inne informacje, które są wymagane lub dozwolone przez Umowę lub niniejsze OWZ, a winny zostać doręczone właściwej stronie bezpośrednio w siedzibie lub listem poleconym, pocztą kurierską, faksem będą kierowane na adresy wskazane odpowiednio w Umowie.
 5. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub niniejszych OWZ okaże się całkowicie lub częściowo bezskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Bezskuteczne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione odpowiednim przepisem ustawowym.

Tyczyn, 30 października 2023r.
Prezes Zarządu
Grzegorz Śledź

 

Zadzwoń / Call / Kontakte